1. Apakah Sekolah Bestari?
2. Apakah perbezaan antara sekolah yang sedia ada dan Sekolah Bestari?
3. Apakah kriteria bagi pelajar yang ingin memasuki Sekolah Bestari?
4 Apakah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelaksanaan Sekolah Bestari?
5. Apakah peranan Multimedia Development Corporation (MSC) dalam pelaksanaan Sekolah Bestari?
6. Apakah yang diharapkan daripada pihak awam dalam menyokong projek?
7. Apakah yang diperlukan untuk melaksanakan projek yang berprestij ini?
8. Adakah Sekolah Bestari membebankan ibu bapa dari segi kewangan?
9. Bagaimanakah guru dapat menangani cabaran perkembangan Sekolah Bestari?
10. Bilakah Kementerian Pelajaran Malaysia akan melaksanakan ‘Sistem Pentaksiran Bestari’ yang disebutkan dalam the Conceptual Blueprint?
11. Siapakah yang mula-mula mengkonsepsikan Sekolah Bestari?