Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), salah sebuah bahagian dalam Kementerian Pendidikan yang dahulu dikenali sebagai Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan mencapai usia 20 puluh tahun pada 19hb Jun 1992. Bahagian ini sudah bersedia menghadapi dengan penuh semangat cabaran-cabaran abad ke 21.

Sejak penubuhannya, BTP mempunyai misi mewujud dan mengekalkan budaya penggunaan dan penghayatan teknologi pendidikan dalam kalangan guru dan murid ke arah mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Matlamat BTP ialah membantu meningkatkan mutu pendidikan di negara kita dengan berteraskan falsafahnya “bahawa penggunaan pelbagai jenis media pendidikan secara terancang dapat mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta memberi peluang kepada setiap murid menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu”.

Untuk mencapai matlamat tersebut, BTP berusaha;

  • memupuk kesedaran para pendidik terhadap pentingnya peranan teknologi pendidikan dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini
  • memberi khidmat bantuan yang boleh memenuhi keperluan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran khususnya untuk faedah sekolah-sekolah di luar bandar
  • menggalakkan para pendidik menyampaikan pelajaran dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai media pendidikan, dengan memberi latihan-latihan dan khidmat nasihat dan bantuan teknikal
  • membantu dalam perancangan dan pelaksanaan sebarang pembaharuan dalam kurikulum
  • menyebarkan maklumat mengenai pembaharuan dan perkembangan dalam bidang pendidikan kepada guru dan ibu bapa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi asas BTP ialah menghasil dan menerbit serta menggalakkan penggunaan bahan-bahan media pendidikan, berasaskan kurikulum sekolah khasnya dan maklumat serta ilmu pengetahuan amnya.

Dapatlah disebutkan bahawa bahagian ini secara tidak langsung telah bermula semenjak empat (4) dasawarsa yang lalu dengan penubuhan sebuah Unit Alat Pandang Dengar pada tahun 1956. Keperluan pendidikan, kemajuan sains dan teknologi dan aspirasi Rancangan-rancangan Malaysia Lima Tahun telah mempengaruhi perkembangan selanjutnya sehingga menjadi sebuah bahagian terdiri daripada enam seksyen iaitu Seksyen Latihan dan Bahan Pandang Dengar, Seksyen Radio Pendidikan, Seksyen TV Pendidikan, Seksyen Pentadbiran, Penilaian dan Penyelidikan, Seksyen Kejuruteraan dan Seksyen Penyelarasan Pusat Sumber Pendidikan.

Pada masa ini rangkaian BTP terdiri daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri di Sabah dan Sarawak, Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) di empat (4) buah negeri, Unit Teknologi Pendidikan di negeri-negeri lain, serta 350 Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan setiap Pusat Sumber di sekolah-sekolah di seluruh negara.